Home  /  TAIC New Arrivals


สรุปรายงานภาพรวมโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาผ่านประวัติของหลายชีวิตในชุมชน

นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วง พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และสังคม ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคมไทย มุ่งศึกษาสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดเรื่องบทบาท สถานภาพ โครงสร้างทางสังคม เครือข่ายทางสังคม ความหมายของสัญลักษณ์ที่คนในสังคมสร้างเพื่อสื่อสารระหว่างกันและได้รับสืบทอดกันในสังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่ ชุมชนบะขาม จังหวัดขอนแก่น ชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย จังหวัดเชียงใหม่ และย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานครฯ