Home  /  TAIC New Arrivals


โครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าโดยเฉพาะประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณาชี้ขาดเกี่ยวกับการดูแลบุตร อธิบายแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว สาเหตุการหย่าและการดูแลบุตรตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบัญญัติกฎหมาย การบังคับใช้ และโครงสร้างระบบงานยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งกลุ่มประเทศระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี ได้แก่ แคนาคา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนลาว ระบุปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายในคดีฟ้องหย่าและดูแลบุตร ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการคู่ขนานในการบริหารจัดการ รวมถึงกลไกพิเศษอื่นๆในทางปฏิบัติ