Home  /  TAIC New Arrivals


เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

ครอบคลุมเนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาค ตั้งแต่พื้นฐานเศรษฐกิจโลก ปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน ทุน และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก ดุลการชำระเงินโลก เงินสำรองระหว่างประเทศ องค์กรการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจข้ามชาติ การกระจายรายได้ สิ่งแวดล้อมโลก ธรรมาภิบาล วิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย และการพยากรณ์อนาคตเศรษฐกิจของโลก โดยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประเด็นเหล่านี้ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย