Home  /  TAIC New Arrivals


นโยบายต่างประเทศไทย

นำเสนอวิวัฒนาการของนโยบายต่างประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่าง ๆ วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นบทบาทของไทยในอาเซียนและความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ครอบคลุมข้อเสนอนนโยบายต่างประเทศไทยในอนาคต โดยวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์การต่างประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า