Home  /  TAIC New Arrivals


โครงการแนวทางการสร้างศักยภาพเพื่อรองรับกฎหมายด้านเทคโนโลยี. รายงานฉบับสมบูรณ์

ศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มผู้พิพากษาเพื่อรับมือกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กล่าวถึงแนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี นำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานทั้งของไทยและในต่างประเทศ อธิบายกระบวนการพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Digital Forensics) รวมถึงเสนอแนะวิธีการพัฒนามาตรฐานการเก็บรวบรวม พิสูจน์ ตรวจสอบพยานหลักฐานทางที่เป็นรูปแบบดิจิทัล พร้อมตัวอย่างแนวปฏิบัติและกรณีศึกษา เน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้พิพากษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี โดยทบทวนหลักสูตรนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โทในประเทศและเพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมให้กับบุคลากนในสายกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญและผู้พิพากษาสมทบที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม