Home  /  TAIC New Arrivals


มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์: มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

สำรวจมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ (intangible heritage) ทั้งในด้านแนวคิดและการนำไปปฏิบัติ อภิปรายเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวกับปัญหาความยุ่งยากของมรดกวัฒนธรรมในศตวรรษที่21กับงานด้านพิพิธภัณฑ์ การสงวนรักษาในระดับสากล การสงวนรักษาวัฒนธรรมและการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์และชุมชน วิเคราะห์กรณีศึกษาของพิพิธภัณฑ์ทั้ง 5 แห่งในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินิวซีแลนด์ เทปาปา ทองกาเรวาในฐานะที่ให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องมากกว่าการจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมวานูอาตูในพอร์ตวิลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอเมริกันอินเดียน พิพิธภัณฑ์ฮอร์นิแมน และพิพิธภัณฑ์เก บรองลี