Home  /  TAIC New Arrivals


ศาสนากับความรุนแรง

รวบรวมบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับความรุนแรงของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ศึกษาจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในศตวรรษที่ 21 จากการผูกขาดศาสนา การอยู่ร่วมกัน และความล้มเหลวของสังคมพหุวัฒนธรรม นำเสนอกรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับมิติทางการเมือง การใช้ศาสนาในการสร้างความมั่นคงทางการเมือง อุดมการณ์พุทธศาสนา-ชาตินิยม ที่ส่งผลต่อชาวมุสลิมโรฮิงญา กล่าวถึงการปฏิวัติอินโดนีเซียและปัญหาว่าด้วยกฎหมายอิสลาม ชาวซิกข์และปฏิบัติการสันติวิธีและการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและรัฐในประเทศไทยกับพม่า รวมถึงกระแสการหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทยและข้อถกเถียงเรื่องพุทธศาสนาประจำชาติไทยในรัฐธรรมนูญ