Home  /  TAIC New Arrivals


หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม: การศึกษาเพื่ออาเซียน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน หลักการพื้นฐานและกฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก รวมถึงแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค ความร่วมมืออาเซียนบวกสามด้านการศึกษา ความร่วมมือในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ด้านการศึกษาของอาเซียนแผน 5 ปีด้านการศึกษาของอาเซียน และการดำเนินงานด้านการศึกษาสู่อาเซียนของประเทศไทย