Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

นำเสนอภาพรวมของกลไกเชิงสถาบันในขั้นตอนการเจรจา ความตกลงการค้าและการลงทุน และกลไกเชิงสถาบันตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและของประเทศอื่นที่น่าสนใจ ศึกษาการบูรณาการวิธีการและหน่วยงานต่าง ๆของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาการบูรณาการจากประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา วิเคราะห์กรณีศึกษากลไกเชิงสถาบันทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา อุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค การลงทุน และบริการทางการเงิน รวมถึงข้อเสนอสำหรับพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ