Home  /  TAIC New Arrivals


ตัวตนบุคคล และความเชื่องโยงกับวัฒนธรรมไทย

วิเคราะห์ความเป็นตัวตนของบุคคลและการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติพันธุ์ ตัวตนของคนต่างจังหวัดและผู้สูงวัย ความเป็นพี่น้องในครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา คนโสด เพศที่สาม ผู้ทุพพลภาพ อาชีพ สถาบันการศึกษา วัฒนธรรมประจำชาติ ชนชั้นทางสังคม ให้ข้อเสนอแนะในการช่วยสร้างตัวตนใหม่ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังกาย การมอบอำนาจในเชิงพลังใจ (Empowerment) และการให้คำชม เป็นต้น