Home  /  TAIC New Arrivals


วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561

รวบรวมความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ คมนาคม และวิทยุคมนาคม วิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมือง (Landscape)ของประเทศไทยในยุคดิจิทัล ศึกษาการใช้คลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ตกริดของประเทศไทย การประเมินแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ฉบับที่1 และโครงสร้างใบอนุญาตและกระบวนการอนุญาตกับภารกิจการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวถึงเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและไร้สาย ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาเปรียบเทียบการใช้งานพอดแคสต์ในสหรัฐอเมริกาและไทย และพัฒนาการเชื่อมโยงจากอดีตและแนวทางพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย