Home  /  TAIC New Arrivals


พิธีสวดภาณยักษ์ ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมไทยในมุมมองทางมานุษยวิทยา พิธีสวดภาณยักษ์ หรือสวดยักษ์ เป็นพิธีกรรมท้องถิ่นของไทยมีอิทธิพลในกลุ่มชาวบ้าน โดยมีอาการต่าง ๆเกิดขึ้นระหว่างสวด ในลักษณะดิ้นรน เช่นเดียวกับพิธีกรรมต่าง ๆของแนว Shammanism ทั่วโลก วิเคราะห์พิธีสวดภาณยักษ์ในมิติธุรกิจกับความศักดิ์สิทธิ์ และความหมายจากมุมมองของ “คนใน” ที่เกี่ยวข้องกับพิธี ทั้งที่เป็นผู้จัด ผู้ประกอบพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี โดยอาศัยข้อมูลจากภาคสนามในช่วง พ.ศ. 2540-2543 เช่น การเตรียมการ การประชาสัมพันธ์ พิธีบวงสรวง พิธีทำบุญ และพิธีอื่น ๆ อธิบายพิธีสวดภาณยักษ์ในบริบทการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมถึงพิจารณาลัทธิพิธีร่วมสมัยในเชิงเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ลักษณะร่วมและความต่างจากพิธีสวดภาณยักษ์ ได้แก่ ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ รัชกาลที่5 ลัทธิเจ้าเข้าผี ลัทธิหลวงพ่อคูณ ลัทธิเจ้าแม่กวนอิม และลัทธิพิธีจตุคามรามเทพ