Home  /  TAIC New Arrivals


สภาการศึกษาเสวนา ๒๐๑๘ : รวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

นำเสนอผลการประชุมวิชาการทางการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและเหตุการณ์สำคัญสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กล่าวถึง การปฏิรูประบบและรูปแบบการพัฒนาครู นโยบายส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการสอนของครู การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ อันเป็นกระแสนิยมของสังคมจากละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) : พลังขับเคลื่อนจากภาคเอกชน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) และ Programme for International Student Assessment (PISA)