Home  /  TAIC New Arrivals


กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก

ศึกษากฎหมายและขั้นตอนการเป็นเจ้าของธุรกิจที่พักหรือโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทย อธิบายนิยามและประเภทของโรงแรมและสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม นำเสนอการเปลี่ยนสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและอาคารเก่า ให้เป็นโรงแรมโดยถูกกฎหมาย ได้แก่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตและหนังสือ และใบรับรองต่าง ๆ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากผู้ประกอบธุรกิจที่พักและโรงแรมแต่ละประเภททั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด