Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


ความสามารถในการแข่งขันทางภาษีของธุรกิจไทยเมื่อก้าวสู่อาเซียน

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเครื่องชี้วัดผลกระทบของภาษีต่อแรงจูงใจในการลงทุนของธุรกิจไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านการประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง (Bilateral EATR: Effective Average Tax Rate) โดยวิเคราะห์โครงสร้างภาษีระหว่างประเทศ และความสามารถในการแข่งขันด้านภาษีของธุรกิจไทยที่ออกไปลงทุนใน 5 ประเทศอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซียและเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริงกับอัตราภาษีของธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ศึกษาการวัดผลกระทบของภาษีต่อแรงจูงใจในการลงทุนและการประมาณการอัตราภาษีที่แท้จริงภายใต้ 2 มิติหลัก คือ มิติแรงจูงใจภาษีและความครอบคลุมของภาษี รวมถึงโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษีสำหรับประเทศแหล่งลงทุนและเจ้าของทุน และอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ