Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

นำเสนอการจัดการธุรกิจของครอบครัวไทยให้มีความยั่งยืน กล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจครอบครัวกับการวางแผนทางกฎหมาย การปรับตัวของธุรกิจ และการใช้ทฤษฎี 3 วงกลม (Three Circle Model) เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสูตรสำเร็จของความยั่งยืนในการทำธุรกิจครอบครัวโดยใช้หลัก 6c รวมทั้งการวางแผนและกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว ได้แก่ รูปแบบของบริษัทหรือกงสี เอกสารทางกฎหมายที่สำคัญ พินัยกรรมของธุรกิจครอบครัว ธรรมนูญครอบครัว การปรับโครงสร้างของธุรกิจครอบครัวกับการควบรวมกิจการ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของไทยและต่างประเทศ สรุปเปรียบเทียบหลัก 6c กับละครโทรทัศน์ “เลือดข้นคนจาง”