Home  /  TAIC New Arrivals


สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียมในรัชกาลที่ 5

เผยแพร่ผลงานสะสมของเจ้าจอมเลียมในรัชกาลที่ 5 ซึ่งสะสมระหว่าง พ.ศ. 24445-2451 แบ่งตราสะสมเป็น 8 หมวด ได้แก่ พระราชลัญจกรประจำแผ่นดินและพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ พระราชลัญจกรประจำพระองค์และอักษรพระปรมาภิไธย ตราประจำพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ตราประจำตัวขุนนาง ตราประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญบำเหน็จในราชการ ตราประจำพระราชวังและวัง ตราประจำกระทรวงและหน่วยราชการ รวม423 ดวง พร้อมหมายเลขกำกับระบุเจ้าของตรานั้นๆและข้อมูลประกอบ และยังมีภาพถ่ายอีก 11 ภาพซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ 5 และภาพครั้งทรงเสด็จประพาสยุโรปปี พ.ศ. 2440 แสดงให้เห็นรูปแบบการผูกตราตามธรรมเนียมอัศวินยุโรปโบราณที่ผสานกับศิลปวัฒนธรรมไทย และเทคนิคการพิมพ์ในยุคนั้น